Projekt Działajmy lokalnie! Od pomysłu do projektu przewiduje przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatowej oraz doradztwa z zakresu realizacji i zarządzania projektami, podejmującymi inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w gminie.


SZKOLENIA

Projekt obejmuje 7 dwudniowych (weekendowych) spotkań szkoleniowych w 3 blokach tematycznych:

PLANOWANIE PROJEKTU:
 • Definiowanie grupy docelowej oraz identyfikacja potrzeb związanych ze społecznością lokalną;
 • Definiowanie celów ogólnych i szczegółowych;
 • Przegląd źródeł dofinansowania stworzonych projektów;
 • Szacowanie zadań i kosztów;
 • Tworzenie sieci czynności;
 • Ustalanie harmonogramu projektu;
 • Tworzenie diagramu Gantta;
 • Warsztaty dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy, które mogą służyć do realizacji zaplanowanych działań;
 • Wykorzystanie matrycy logicznej w procesie planowania projektu.
REALIZACJA PROJEKTU:
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie;
 • Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu;
 • Zrewidowanie planu projektu;
 • Promocja projektu;
 • Monitoring projektu;
 • Aktualizowanie planu projektu;
 • Kontrola projektu;
 • Monitorowanie kosztów;
 • Sprawozdawczość z realizacji projektu.
ROZLICZANIE PROJEKTU:
 • Dokumentowanie wydatków;
 • Opisywanie dokumentów księgowych;
 • Wypełnianie wniosków o płatność oraz formularzy związanych z monitoringiem rezultatów projektu;
 • Audyt realizacji projektu;
 • Ewaluacja projektu;
 • Korzystanie z nabytych doświadczeń.


DORADZTWO

Projekt przewiduje 40 godzin specjalistycznego doradztwa, w tym w zakresie:

 • Tworzenia wniosków o dofinansowanie z funduszy UE;
 • Aspektów prawnych realizacji projektów;
 • Aspektów innowacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© DOBRA INICJATYWA 2008